Quizzes

Superbrain tự hào là đơn vị đi đầu trong việc phát triển phương pháp Toán trí tuệ nhằm giúp cho tư duy, trí tuệ trẻ được phát triển tối ưu, cân bằng và linh hoạt.

DISC TEST Vi

{“results”:{“d7xl8”:{“id”:”d7xl8″,”title”:”B\u1ea1n l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi thu\u1ed9c nh\u00f3m D”,”image”:”https:\/\/superbrain.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DISC-04.png”,”imageId”:”23366″,”desc”:””,”redirect_url”:””},”7h3a8″:{“id”:”7h3a8″,”title”:”B\u1ea1n l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi thu\u1ed9c nh\u00f3m I”,”image”:”https:\/\/superbrain.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DISC-03.png”,”imageId”:”23368″,”desc”:””,”redirect_url”:””},”3vgua”:{“id”:”3vgua”,”title”:”B\u1ea1n l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi thu\u1ed9c nh\u00f3m S”,”image”:”https:\/\/superbrain.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DISC-02.png”,”imageId”:”23367″,”desc”:””,”redirect_url”:””},”lnhzh”:{“id”:”lnhzh”,”title”:”B\u1ea1n l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi thu\u1ed9c nh\u00f3m C”,”image”:”https:\/\/superbrain.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/DISC-01.png”,”imageId”:”23369″,”desc”:””,”redirect_url”:””}},”questions”:{“ufd7b”:{“id”:”ufd7b”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“4ebg1”:{“id”:”4ebg1″,”title”:”Ki\u1ec1m ch\u1ebf”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“d7xl8″:”0″,”7h3a8″:”0″,”3vgua”:”1″,”lnhzh”:”0″}},”zl8zh”:{“id”:”zl8zh”,”title”:”M\u1ea1nh m\u1ebd”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“d7xl8″:”1″,”7h3a8″:”0″,”3vgua”:”0″,”lnhzh”:”0″}},”a2dx5″:{“id”:”a2dx5″,”title”:”Kh\u00e9o l\u00e9o”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“d7xl8″:”0″,”7h3a8″:”0″,”3vgua”:”0″,”lnhzh”:”1″}},”evy5z”:{“id”:”evy5z”,”title”:”Bi\u1ec3u c\u1ea3m\/Di\u1ec5n

DISC Test

{“results”:{“zki51”:{“id”:”zki51″,”title”:”Dominant Style – D Style”,”image”:”https:\/\/superbrain.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/z2922636634930_46ca329a5235d9dd1af7a4643cbf2c83-scaled.jpg”,”imageId”:”23248″,”desc”:””,”redirect_url”:””},”dbc10″:{“id”:”dbc10″,”title”:”Influencing Style – I style”,”image”:”https:\/\/superbrain.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/z2922636643571_82cbc56bb61832a0776b02d4dd1532e3-scaled.jpg”,”imageId”:”23249″,”desc”:””,”redirect_url”:””},”px6vk”:{“id”:”px6vk”,”title”:”Steady Style – S Style”,”image”:”https:\/\/superbrain.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/z2922636617400_25056bd8a6bd987c5de142264880e3ea-scaled.jpg”,”imageId”:”23250″,”desc”:””,”redirect_url”:””},”5alkp”:{“id”:”5alkp”,”title”:”Conscientious Style – C Style”,”image”:”https:\/\/superbrain.edu.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/z2922636652155_c35717d6b5a1c3fadc56816cfeca6eab-scaled.jpg”,”imageId”:”23247″,”desc”:””,”redirect_url”:””}},”questions”:{“q2z9i”:{“id”:”q2z9i”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“lvwvq”:{“id”:”lvwvq”,”title”:”Restrained”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”k91wp”:{“id”:”k91wp”,”title”:”Forceful”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”n7mwk”:{“id”:”n7mwk”,”title”:”Careful”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”aayqs”:{“id”:”aayqs”,”title”:”Expressive”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}}}},”34l9n”:{“id”:”34l9n”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“k0ucx”:{“id”:”k0ucx”,”title”:”Pioneering”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”874n1″:{“id”:”874n1″,”title”:”Correct”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”m3f08″:{“id”:”m3f08″,”title”:”Exciting”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”lhjui”:{“id”:”lhjui”,”title”:”Satisfied”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}}}},”z3j30″:{“id”:”z3j30″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“834hp”:{“id”:”834hp”,”title”:”Willing”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”1m0yo”:{“id”:”1m0yo”,”title”:”Animated”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”ye0ux”:{“id”:”ye0ux”,”title”:”Bold”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”e8pcx”:{“id”:”e8pcx”,”title”:”Precise”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}}}},”cg8u6″:{“id”:”cg8u6″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“t1y6j”:{“id”:”t1y6j”,”title”:”Argumentative”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”p1pbp”:{“id”:”p1pbp”,”title”:”Doubting”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”bul5s”:{“id”:”bul5s”,”title”:”Indecisive”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”yt9t8″:{“id”:”yt9t8″,”title”:”Unpredictable”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}}}},”0a46t”:{“id”:”0a46t”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“53oec”:{“id”:”53oec”,”title”:”Respectful”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”n80gl”:{“id”:”n80gl”,”title”:”Out-going”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”ycbdz”:{“id”:”ycbdz”,”title”:”Patient”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”k61ys”:{“id”:”k61ys”,”title”:”Daring”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}}}},”q4hpt”:{“id”:”q4hpt”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“xfgh8”:{“id”:”xfgh8″,”title”:”Persuasive”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”lhl99″:{“id”:”lhl99″,”title”:”Self-reliant”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”t25xe”:{“id”:”t25xe”,”title”:”Logical”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”wzzxz”:{“id”:”wzzxz”,”title”:”Gentle”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}}}},”x0yii”:{“id”:”x0yii”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“tj80l”:{“id”:”tj80l”,”title”:”Cautious”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”u5gq0″:{“id”:”u5gq0″,”title”:”Even-tempered”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”9jkz4″:{“id”:”9jkz4″,”title”:”Decisive”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”gv4g6″:{“id”:”gv4g6″,”title”:”Life-of-the-party”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}}}},”kscdd”:{“id”:”kscdd”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“j1aze”:{“id”:”j1aze”,”title”:”Popular”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”eza5j”:{“id”:”eza5j”,”title”:”Assertive”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”yfl2d”:{“id”:”yfl2d”,”title”:”Perfectionist”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”0tbgl”:{“id”:”0tbgl”,”title”:”Generous”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}}}},”2gkev”:{“id”:”2gkev”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“yrf18”:{“id”:”yrf18″,”title”:”Colorful”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”vqcy1″:{“id”:”vqcy1″,”title”:”Modest”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”middn”:{“id”:”middn”,”title”:”Easy-going”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”lk2jb”:{“id”:”lk2jb”,”title”:”Unyielding”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}}}},”uxw72″:{“id”:”uxw72″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“3t4ig”:{“id”:”3t4ig”,”title”:”Systematic”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”ku5gb”:{“id”:”ku5gb”,”title”:”Optimistic”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”pk7i6″:{“id”:”pk7i6″,”title”:”Persistent”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”m60oq”:{“id”:”m60oq”,”title”:”Accommodating”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}}}},”9qxw7″:{“id”:”9qxw7″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“b5oyt”:{“id”:”b5oyt”,”title”:”Relentless”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”jw1d3″:{“id”:”jw1d3″,”title”:”Humble”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”ehb2i”:{“id”:”ehb2i”,”title”:”Neighborly”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”vj126″:{“id”:”vj126″,”title”:”Talkative”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}}}},”cpana”:{“id”:”cpana”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“e4340”:{“id”:”e4340″,”title”:”Friendly”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”e2y92″:{“id”:”e2y92″,”title”:”Observant”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”et5yv”:{“id”:”et5yv”,”title”:”Playful”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”wwb6b”:{“id”:”wwb6b”,”title”:”Strong-willed”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}}}},”dfh7s”:{“id”:”dfh7s”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“kwzrn”:{“id”:”kwzrn”,”title”:”Charming”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”m5or2″:{“id”:”m5or2″,”title”:”Adventurous”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”r3j13″:{“id”:”r3j13″,”title”:”Disciplined”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”r05im”:{“id”:”r05im”,”title”:”Deliberate”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}}}},”rem1a”:{“id”:”rem1a”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“fmc1g”:{“id”:”fmc1g”,”title”:”Restrained”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”5x79h”:{“id”:”5x79h”,”title”:”Steady”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”slsi9″:{“id”:”slsi9″,”title”:”Aggressive”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”dhfug”:{“id”:”dhfug”,”title”:”Attractive”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}}}},”8bqbb”:{“id”:”8bqbb”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“cxff5”:{“id”:”cxff5″,”title”:”Enthusiastic”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”k59bh”:{“id”:”k59bh”,”title”:”Analytical”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”w2mqr”:{“id”:”w2mqr”,”title”:”Sympathetic”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”g8nqy”:{“id”:”g8nqy”,”title”:”Determined”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}}}},”ot56e”:{“id”:”ot56e”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“ogq57”:{“id”:”ogq57″,”title”:”Commanding”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”7hw0x”:{“id”:”7hw0x”,”title”:”Impulsive”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”w1frc”:{“id”:”w1frc”,”title”:”Slow-paced”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”bowhk”:{“id”:”bowhk”,”title”:”Critical”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}}}},”8fpgm”:{“id”:”8fpgm”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“99kwp”:{“id”:”99kwp”,”title”:”Consistent”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”oj317″:{“id”:”oj317″,”title”:”Force-ofcharacter”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”xdxsf”:{“id”:”xdxsf”,”title”:”Lively”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”p2tj7″:{“id”:”p2tj7″,”title”:”Laid-back”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}}}},”i2gxf”:{“id”:”i2gxf”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“shits”:{“id”:”shits”,”title”:”Influential”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”kjyaz”:{“id”:”kjyaz”,”title”:”Kind”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”oj13i”:{“id”:”oj13i”,”title”:”Independent”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”x88ys”:{“id”:”x88ys”,”title”:”Orderly”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}}}},”gvbiz”:{“id”:”gvbiz”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“v8bfv”:{“id”:”v8bfv”,”title”:”Idealistic”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”zhw6r”:{“id”:”zhw6r”,”title”:”Popular”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”31fie”:{“id”:”31fie”,”title”:”Pleasant”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”zn7lo”:{“id”:”zn7lo”,”title”:”Out-spoken”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}}}},”fzd1w”:{“id”:”fzd1w”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“2s5ti”:{“id”:”2s5ti”,”title”:”Impatient”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”ct5w6″:{“id”:”ct5w6″,”title”:”Serious”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”cox39″:{“id”:”cox39″,”title”:”Procrastinator”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”319cl”:{“id”:”319cl”,”title”:”Emotional”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}}}},”ywess”:{“id”:”ywess”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“tu6b1”:{“id”:”tu6b1″,”title”:”Self-sacrificing”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”k3d82″:{“id”:”k3d82″,”title”:”Considerate”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”d4k67″:{“id”:”d4k67″,”title”:”Convincing”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”iabru”:{“id”:”iabru”,”title”:”Courageous”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}}}},”skfbc”:{“id”:”skfbc”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“3oo2p”:{“id”:”3oo2p”,”title”:”Dependent”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”j3ulg”:{“id”:”j3ulg”,”title”:”Flighty”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”1dlx2″:{“id”:”1dlx2″,”title”:”Stoic”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”rr9nl”:{“id”:”rr9nl”,”title”:”Pushy”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}}}},”7q430″:{“id”:”7q430″,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:””,”imageId”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:””,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“p9w09”:{“id”:”p9w09″,”title”:”Tolerant”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”4″,”5alkp”:”1″}},”ds3d4″:{“id”:”ds3d4″,”title”:”Conventional”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”4″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}},”aapbn”:{“id”:”aapbn”,”title”:”Stimulating”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”1″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”4″}},”u0q45″:{“id”:”u0q45″,”title”:”Directing”,”image”:””,”imageId”:””,”results”:{“zki51″:”4″,”dbc10″:”1″,”px6vk”:”1″,”5alkp”:”1″}}}}}}

Người bố mẹ tuyệt vời
luôn quan tâm đến việc học của con

Xây dựng lộ trình học tập cho trẻ

TOÁN TRÍ TUỆ SUPERBRAIN - GIẢI MÃ KHẢ NĂNG TỰ TIN TÍNH TOÁN NƠI CON TRẺ

Họ tên Trẻ
Tên của trẻ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Tuổi
Tuổi của trẻ
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Mong muốn của phụ huynh
  • Chọn
  • Phát triển trí não
  • Tăng khả năng ghi nhớ
  • Tăng sự tập trung
  • Nâng cao kết quả học tập
  • Làm toán siêu tốc
  • Tăng sự tự tin
Chọn
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Số điện thoại
Số điện thoại của bạn
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Địa chỉ Email
Địa chỉ email của bạn
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Khu vực sinh sống
Quận/Huyện, Thành phố
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Xây dựng lộ trình ngay!
Thank you for scheduling a call

Thank you for contacting us!

Our consultant will call you back at the booked time!