Bài Test Trắc Nghiệm Tính Cách DISC


Một người sẽ pha trộn 4 tính cách trong DISC.

DISC xác định tính cách bằng quan sát hành vi.

Phong cách DISC của một người sẽ bị ảnh hưởng bở yếu tố kinh nghiệm sống.

Bạn là người như thế nào?

(Hãy chọn 1 hành vi GIỐNG với bản chất tự nhiên của mình nhất.)