DISC viết tắt của 4 nhóm tính cách:

Những người có tính cách D có xu hướng tự tin và chú trọng vào việc hoàn thành kết quả cuối cùng.

Những người có tính cách I có xu hướng cởi mở hơn và chú trọng vào các mối quan hệ và tạo ảnh hưởng hoặc thuyết phục người khác.

Những người có tính cách S có xu hướng đáng tin cậy và đặt trọng tâm vào sự hợp tác và chân thành.

Những người có tính cách C có xu hướng đặt trọng tâm vào chất lượng, độ chính xác, chuyên môn và năng lực.

Bài kiểm tra DISC là một loại trắc nghiệm dùng để đánh giá hành vi cá nhân tập trung vào bốn đặc điểm tính cách nổi bật con người trong một khoảng thời gian nhất định: Sự thống trị (D), Ảnh hưởng (I), Sự kiên định (S), và Sự tuân thủ (C). Lý thuyết này sau đó được phát triển thành một công cụ đánh giá hành vi của nhà tâm lý học Walter Vernon Clarke. Dựa vào các nhóm tính cách này, chúng ta có thể áp dụng trong giao tiếp để biết được tính cách của người đối diện thông qua quan sát hành vi của họ, từ đó tạo được sự hiệu quả trong giao tiếp và khiến cuộc trò chuyện trở nên thoải mái và không quá khó xử.

DISC is a simple, practical, easy to remember and universally applicable model. It focuses on individual patterns of external, observable behaviors and measures the intensity of characteristics using scales of directness and openness for each of the four styles: Dominance, Influence, Steadiness, and Conscientious.
Using the DISC model, it is easy to identify and understand our own style, recognize and cognitively adapt to different styles, and develop a process to communicate more effectively with others.